Zásady ochrany osobních údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí při používání našich webových stránek www.etiqeti.com má pro nás mimořádný význam. Proto vás v následujícím textu chceme podrobně informovat o zpracování vašich osobních údajů.

Společnost odpovědná za zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách je PACKY ADVERTISING s. r. o, se sídlem Panónska cesta 4/A, 851 04 Bratislava, IČO: 45311927, zapsaná v OR OS Bratislava, odd. Sro, registrační číslo 61901/B (dále jen „Packy Advertising“). Používání a zpracování osobních údajů probíhá v přísném souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů. Právo používat osobní údaje jako anonymní údaje přísluší společnosti Packy Advertising, s výhradou níže popsaných práv subjektů údajů, a to v rozsahu povoleném zákonem.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na webové stránky www.etiqeti.com; (dále jen „naše webové stránky“) a jejich související podstránky, nikoli však na webové stránky, které jsou řízeny a provozovány třetími stranami. Zkontrolujte prosím prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách, které jsou kontrolovány a provozovány třetími stranami, protože tyto webové stránky nejsou pod naší kontrolou a společnost Packy Advertising neodpovídá za jejich obsah a opatření na ochranu osobních údajů.

 

[1.] Zabezpečení údajů

[1.1] Společnost Packy Advertising přijala vhodná technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů mimo jiné proti ztrátě, manipulaci nebo neoprávněnému přístupu. Přijatá opatření podléhají pravidelné kontrole a jsou průběžně přizpůsobována podle současného stavu techniky. Pokud dojde k porušení ochrany vašich osobních údajů, budeme vás bez zbytečného odkladu do 72 hodin informovat, pokud by takové porušení ochrany vašich osobních údajů mohlo vést k vysokému riziku pro vaše práva.

 

[2.] Používání webových stránek nezletilými osobami

[2.1] Upozorňujeme, že všechny online nástroje na našich webových stránkách, které zpracovávají osobní údaje, mohou používat pouze osoby starší 16 let. Používání online nástrojů a následné zpracování údajů uživateli pod touto věkovou hranicí bez souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců je zakázáno. Pokud přesto ke zpracování takových osobních údajů dojde, zastavíme jejich zpracování, jakmile se o tom dozvíme.

 

[3.] Shromažďování a zpracování osobních údajů

[3.1] Vámi poskytnuté osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými zákonnými ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Tyto zásady se vztahují na zpracování osobních údajů, které od vás získáme přímo prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře nebo prostřednictvím newsletteru a osobních údajů, které nám poskytnete prostřednictvím telefonické nebo e-mailové komunikace na základě kontaktních údajů uvedených na těchto webových stránkách.

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení a kontaktní údaje v rozsahu e-mailová adresa a telefonní číslo.

Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu, který je přiměřený účelu jejich zpracování. Společnost klade zvláštní důraz na bezpečnost a ochranu osobních údajů a práv subjektů. Společnost je oprávněna uchovávat osobní údaje po dobu, po kterou trvá účel oprávněného zájmu na zpracování osobních údajů, a po dobu, po kterou trvá váš souhlas se zpracováním osobních údajů.

[3.2] Právní základ a účel zpracování

Společnost zpracovává osobní údaje pro účely:

  • komunikace s jednotlivci, kteří projevili zájem o: grafické práce, strategické poradenství, produkci, podporu prodeje

  • účinné marketingové podpory a propagace

  • správy, ochrany a zabezpečení poskytování služeb IT a udržování bezpečnosti webových stránek

[3.4] Právní základ a účel zpracování souborů cookie

Soubory cookie můžete kontrolovat, případně mazat podle vlastního uvážení. Všechny soubory cookie uložené v počítači můžete vymazat a většina prohlížečů umožňuje takové nastavení, aby se ukládání souborů cookies zabránilo. V takovém případě však budete muset při každé návštěvě webových stránek některá nastavení upravit ručně a některé služby a funkce nemusí fungovat. Podrobnosti si můžete prohlédnout na adrese www.allaboutcookies.org

Typy souborů cookie, pokud jsme na základě souborů cookie schopni identifikovat konkrétní dotčenou osobu návštěvníka našich webových stránek, jedná se o zpracování osobních údajů, zejména:

  • základní soubory cookie umožňují používání základních funkcí, jako je přihlašování jako registrovaný uživatel nebo předvyplňování formulářů,

  • konverzní soubory cookie nám umožňují analyzovat výkonnost jednotlivých kanálů návštěvnosti,

  • sledovací soubory cookie v kombinaci s konverzními soubory cookie nám pomáhají analyzovat výkon, objem a parametry kvality.

 

[4.] Zákonnost zpracování osobních údajů

Pokud se rozhodnete poskytnout nám své osobní údaje pro některý z účelů podle nabídek daných našimi webovými stránkami, může se z hlediska zákonnosti zpracování jednat o jejich poskytnutí:

[4.1] bez vašeho souhlasu za účelem uzavření předsmluvního nebo smluvního vztahu, nebo

[4.2] s vaším souhlasem (např. marketing... )

[4.3] U formuláře, do kterého zadáváte své osobní údaje, je však vždy uveden nejméně účel zpracování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, odůvodnění souhlasu a doba zpracování.

 

[5.] Práva subjektů údajů

V souvislosti se zpracováním vašich údajů můžete uplatnit následující práva, která vám přísluší:

[5.1] Právo na informace

Můžete si vyžádat potvrzení, zda a v jakém rozsahu jsou vaše osobní údaje zpracovávány.

[5.2] Právo na opravu

Pokud o vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, můžete kdykoli požádat o jejich opravu nebo doplnění.

[5.3] Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud pominul důvod, pro který byly shromažďovány, pokud jde o neoprávněné zpracování, pokud zpracování nepřiměřeně zasahuje do vašich oprávněných chráněných zájmů, nebo se zpracování opírá o váš souhlas, který jste odvolali. Přitom je třeba si uvědomit, že mohou existovat i jiné důvody, které mohou bránit okamžitému vymazání vašich údajů, např. zákonné lhůty pro uchovávání, probíhající řízení, uplatnění, výkon nebo obhajoba právních nároků atd.

[5.4] Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat o omezení zpracování svých údajů, pokud

  • popíráte správnost těchto údajů, a to po dobu, která nám umožní prověřit správnost údajů,

  • zpracování vašich údajů je neoprávněné, ale vy odmítnete výmaz a místo toho požádáte o omezení používání údajů,

  • údaje již nepotřebujeme pro zamýšlený účel, ale vy je stále potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků, nebo

  • jste podali námitku proti zpracování údajů.

[5.5] Právo na přenositelnost údajů

Můžete od nás požadovat, abychom vám zpřístupnili vaše údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, pokud údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo pro plnění smlouvy mezi námi a zpracování se uskutečňuje automatizovanými postupy.

[5.6] Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme vaše údaje pro plnění úkolů ve veřejném zájmu, pro výkon veřejné moci nebo pokud se při zpracování odvoláváme na nezbytnost ochrany našich oprávněných zájmů, můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů, pokud existuje závažný zájem na ochraně vašich údajů. Zasílání reklamy můžete kdykoli zrušit bez udání důvodu.

[5.7] Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že jsme při zpracování vašich údajů porušili slovenské nebo evropské právní předpisy o ochraně osobních údajů, a tím porušili vaše práva, žádáme vás, abyste nás kontaktovali, abychom vám mohli objasnit případné dotazy. Samozřejmě máte také právo podat stížnost u slovenského Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u evropského orgánu dohledu. Tato práva můžete uplatnit přímo u společnosti Packy Advertising odesláním oznámení na adresu office@etiqeti.com

 

[6.] Kontaktní údaje

Odpovědná osoba: Peter Packaň, Packy Advertising s.r.o.

office@etiqeti.com

+421 (0)2 2062 0771

NEWSLETTER

:
capthca


Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

služby

grafické práce
strategický consulting
produkce
podpora prodeje

sídlo

Panónska cesta 4/A
851 04
Bratislava

kontakt

+421 (0)2 2062 0771 office@etiqeti.com

 

© Etiqeti

XAbychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.